1. รัฐธรรมนุญ 2560 .pdf

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.1 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.2.pdf

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545


2.4.pdf

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562


2.3.pdf

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553


3.1.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

3.2.pdf
3.3.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553


4.1.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562


4.2.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547


พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551


4.3.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

4.4.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

5..pdf

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 


7..pdf

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 


6..pdf

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคบ พ.ศ. 2545


8..pdf

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562