O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์พัฒนา 3.pdf
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.pdf
026 .1.pdf
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdf
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf