O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf
ประกาศ-สพฐ_230216_140502.pdf
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy ปีงบฯ 2566.pdf
ระเบียบ สนร.ของขวัญ2565.pdf