030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566.pdf

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วมร่วม

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม.pdf

3. ผลจากการมีส่วนร่วม (สรุปผลการประชุม)

ผลการดำเนินงาน.pdf

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566.pdf