O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

(เอกสารตามตัวชี้วัด ด้านล่าง)

1. จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

O40 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา.pdf

2. การจัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts 

DO'S AND DON'TS PDF.pdf
do_and_dont pdf.pdf

3. การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมหรือกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน

O40 รายงานการฝึกอบรมขับเคลื่อนจริยธรรม 2566.pdf
O40 ภาพโครงการประกอบ pdf.pdf