ประวัติโรงเรียน

                     โรงเรียนบ้านนาโคก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2460   โดยรองอำมาตย์ตรีจำรัส   ภัทรูนาวิก  ปลัดจังหวัดเลย    มีหลวงฤทธิ์โยธี   กำนันตำบลนาโคกในสมัยนั้น  เป็นผู้ให้ความอุปการะและทำหน้าที่ครูใหญ่  ครั้งแรกมีเพียงครูคนเดียว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาโคกเป็นที่เรียน

          ในปี  พ.ศ.  2470   นายน้อย  สุกรนันท์  ครูใหญ่ได้ย้ายที่เรียนมาจากศาลาวัดบ้านนาโคกไปเรียนที่ศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านที่ทำการซ่อมแซมขึ้นใหม่

            ในปี  พ.ศ.  2475   นายลิน  ไชยศรีสงคราม  ครูใหญ่  เห็นว่าศาลาวัดร้างที่ใช้เรียนทรุดโทรมมากไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงย้ายที่เรียนมาจากศาลาวัดร้างไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาโคกอีกครั้งหนึ่ง

          ในปี  พ.ศ.  2483   นายดา   ดาวงษา   ครูใหญ่   ได้นำชาวบ้านปลูกสร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน  ซึ่งชาวบ้านได้จับจองไว้เป็นที่ของโรงเรียน  ตั้งแต่  พ.ศ.  2463   และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดบ้านนาโคกมาเรียนที่อาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้นนั้น

           ในปี  พ.ศ.  2491  นายใหม่   ศรีสุวรรณ   เห็นว่าอาคารชั่วคราวในที่ใช้เรียนนั้นชำรุดมากไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงย้ายที่เรียนไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาโคกเช่นเดิม และใน พ.ศ.2493  นายใหม่  ศรีสุวรรณ  ได้รื้ออาคารชั่วคราวที่สร้างในที่ดินโรงเรียนปัจจุบันซึ่งชำรุดไปซ่อมแซมที่ศาลาวัดร้าง  เสร็จแล้วได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดบ้านนาโคก  ไปเรียนที่ศาลาวัดร้างซึ่งซ่อมแซมเสร็จแล้ว

          ในปี  พ.ศ.  2502    นายผัน กัลยา  ครูใหญ่   ได้ชักชวนชาวบ้านซื้อต้นเสาไว้จำนวน  35   ต้น  และในปี  พ.ศ.  2507  นายธีระพงษ์    ศรีปูณะ   ครูใหญ่   ได้ชักชวนชาวบ้านและคณะครูจัดหาตัวไม้มาปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินโรงเรียนปัจจุบัน  โดยยกโครง  ตีเคร่า และมุมสังกะสี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว   27.00  เมตร   4  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง    แต่ยังไม่เสร็จ

          ในปี  พ.ศ.  2509    ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาสมทบให้ จำนวน  50,000  บาท   จึงเสร็จเรียบร้อย  และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้

ปี  พ.ศ.  2460 – 2520 เปิดสอนตั้งแต่  ชั้น ป.1 – ป.4

ปี  พ.ศ.  2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ปี  พ.ศ.  2522 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ปี  พ.ศ.  2529 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

ปี  พ.ศ.  2536 เปิดสอนชั้นอนุบาล  1

ปี  พ.ศ.  2537 เปิดสอนชั้นอนุบาล  2

ปี  พ.ศ.  2540 เปิดสอนชั้นอนุบาล  3   ขวบ

ปี  พ.ศ.  2541 เปิดสอนชั้นอนุบาล  3

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

2.ที่ตั้งและขนาด

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาโคก  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียน 221 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2       บ้านนาโคก  ตำบลศรีสองรัก  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  มีพื้นที่  27  ไร่  2  งาน  20  ตารางวา   มีเขตบริการ  6  หมู่บ้าน คือ

1.  หมู่ที่  1 บ้านน้อยนาซำ

2.  หมู่ที่  2 บ้านนาโคก

3.  หมู่ที่  3 บ้านใหม่พัฒนา

4.  หมู่ที่  4  บ้านนาม่วง 

5.  หมู่ที่  5  บ้านท่าบุ่ง

6.  หมู่ที่  10 บ้านโคกสว่าง

7.  หมู่ที่  11 บ้านศรีสองรัก

ปรัชญาของโรงเรียน       ทน.โต  เสฎ.โฐ  มนุส.เสสุ

(ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)


สัญลักษณ์ของโรงเรียน       “สองมือชูดอกบัวตูมขึ้นเหนือน้ำ”


อักษรย่อโรงเรียน       น.ค.


คำขวัญของโรงเรียน

“ใฝ่การศึกษา  พัฒนาสุขภาพดี มีคุณธรรม

นำไปสู่ประชาธิปไตย”


สีประจำโรงเรียน     “ขาว – แดง”

สีขาว   หมายถึง   ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข

สีแดง   หมายถึง   ความหนักแน่น สามัคคีกลมเกลียมยึดมั่นสถาบัน