ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาโคก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 โดยรองอำมาตย์ตรีจำรัส ภัทรูนาวิก ปลัดจังหวัดเลย มีหลวงฤทธิ์โยธี กำนันตำบลนาโคกในสมัยนั้น เป็นผู้ให้ความอุปการะและทำหน้าที่ครูใหญ่ ครั้งแรกมีเพียงครูคนเดียว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาโคกเป็นที่เรียน

ในปี พ.ศ. 2470 นายน้อย สุกรนันท์ ครูใหญ่ได้ย้ายที่เรียนมาจากศาลาวัดบ้านนาโคกไปเรียนที่ศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านที่ทำการซ่อมแซมขึ้นใหม่

ในปี พ.ศ. 2475 นายลิน ไชยศรีสงคราม ครูใหญ่ เห็นว่าศาลาวัดร้างที่ใช้เรียนทรุดโทรมมากไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงย้ายที่เรียนมาจากศาลาวัดร้างไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาโคกอีกครั้งหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2483 นายดา ดาวงษา ครูใหญ่ ได้นำชาวบ้านปลูกสร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านได้จับจองไว้เป็นที่ของโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2463 และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดบ้านนาโคกมาเรียนที่อาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้นนั้น

ในปี พ.ศ. 2491 นายใหม่ ศรีสุวรรณ เห็นว่าอาคารชั่วคราวในที่ใช้เรียนนั้นชำรุดมากไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงย้ายที่เรียนไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาโคกเช่นเดิม และใน พ.ศ.2493 นายใหม่ ศรีสุวรรณ ได้รื้ออาคารชั่วคราวที่สร้างในที่ดินโรงเรียนปัจจุบันซึ่งชำรุดไปซ่อมแซมที่ศาลาวัดร้าง เสร็จแล้วได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดบ้านนาโคก ไปเรียนที่ศาลาวัดร้างซึ่งซ่อมแซมเสร็จแล้ว

ในปี พ.ศ. 2502 นายผัน กัลยา ครูใหญ่ ได้ชักชวนชาวบ้านซื้อต้นเสาไว้จำนวน 35 ต้น และในปี พ.ศ. 2507 นายธีระพงษ์ ศรีปูณะ ครูใหญ่ ได้ชักชวนชาวบ้านและคณะครูจัดหาตัวไม้มาปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินโรงเรียนปัจจุบัน โดยยกโครง ตีเคร่า และมุมสังกะสี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง แต่ยังไม่เสร็จ

ในปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาสมทบให้ จำนวน 50,000 บาท จึงเสร็จเรียบร้อย และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้

ปี พ.ศ. 2460 – 2520 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ป.4

ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

ปี พ.ศ. 2536 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1

ปี พ.ศ. 2537 เปิดสอนชั้นอนุบาล 2

ปี พ.ศ. 2540 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ

ปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.ที่ตั้งและขนาด

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาโคก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 221 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีพื้นที่ 27 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีเขตบริการ 6 หมู่บ้าน คือ

1. หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนาซำ

2. หมู่ที่ 2 บ้านนาโคก

3. หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา

4. หมู่ที่ 4 บ้านนาม่วง

5. หมู่ที่ 5 บ้านท่าบุ่ง

6. หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง

7. หมู่ที่ 11 บ้านศรีสองรัก

ปรัชญาของโรงเรียน ทน.โต เสฎ.โฐ มนุส.เสสุ

(ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)


สัญลักษณ์ของโรงเรียน “สองมือชูดอกบัวตูมขึ้นเหนือน้ำ”


อักษรย่อโรงเรียน น.ค.


คำขวัญของโรงเรียน

“ใฝ่การศึกษา พัฒนาสุขภาพดี มีคุณธรรม

นำไปสู่ประชาธิปไตย”


สีประจำโรงเรียน “ขาว – แดง”

สีขาว หมายถึง ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข

สีแดง หมายถึง ความหนักแน่น สามัคคีกลมเกลียมยึดมั่นสถาบัน