นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาโคก (Vision)

ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี ตามวิถีประชาธิปไตย ชุมชนร่วมใจพัฒนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนบ้านนาโคก  (Mission)

    1.       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.       ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

    3.       ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทย

    4.       ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็ม ศักยภาพ

    5.       จัดหาแหล่งเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

    6.       ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ

    7.       ส่งเสริมองค์กรชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับชุมชน ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน

    8.       ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้

    9.       ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  ดนตรี  และศิลปะ