นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาโคก (Vision)

ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี ตามวิถีประชาธิปไตย ชุมชนร่วมใจพัฒนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนบ้านนาโคก (Mission)

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้

3. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทย

4. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็ม ศักยภาพ

5. จัดหาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6. ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ

7. ส่งเสริมองค์กรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับชุมชน ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน

8. ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้

9. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ดนตรี และศิลปะ