ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) รายการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ