หลักสูตรสถานศึกษา

3.4.1 เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

เกณฑ์การผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเลยจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ

ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - 6) ซึ่งใช้เวลาเรียน 6 ปี ถือว่าจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ผู้เรียน

จะผ่านการประเมินแต่ละช่วงชั้นต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนเกรด 1 ขึ้นไป

2. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 1 ได้ระดับ คุณภาพ 1 ขึ้นไป

3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ระดับคุณภาพ 1 ขึ้นไป

4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษา

กำหนดไว้ ทั้ง 3 กิจกรรม คือ แนะแนว/ลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี และชุมนุม

เกณฑ์การประเมินให้เกรด มี 8 ระดับ ดังนี้

คะแนน 80 - 100 เกรด 4 หมายถึง ดีเยี่ยม

75 - 79 เกรด 3.5 หมายถึง ดีมาก

70 - 74 เกรด 3 หมายถึง ดี

65 - 69 เกรด 2.5 หมายถึง ค่อนข้างดี

60 - 64 เกรด 2 หมายถึง น่าพอใจ

55 - 59 เกรด 1.5 หมายถึง พอใช้

50 - 54 เกรด 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ

0 - 49 เกรด 0 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

คะแนน 80 - 100 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม

60 - 79 ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ดี

50 - 59 ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ

0 - 49 ระดับคุณภาพ 0 หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.4.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาโคก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

1. เป้าหมายของโรงเรียน

1.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนา

1.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ

1.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการศึกษา

1.4 ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT

1.5 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ดี

1.6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระโดยเฉลี่ย

ช่วงชั้นที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.5

ช่วงชั้นที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.5

ช่วงชั้นที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 3

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

2.1 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

2.3 มีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดและเสียสละเพื่อส่วนรวม

2.4 มีสุขนิสัยสุขภาพพลานามัยดี

2.5 เป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

3.1 การจัดสร้างหลักสูตร โรงเรียนเมืองเลยได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็น 2 ช่วงชั้น คือ

ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 - ป.3

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 - ป.6

3.2 สาระการเรียนรู้ กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือ

กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

  • ภาษาไทย

  • คณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์

  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • สุขศึกษาและพลศึกษา

  • ศิลปะ

  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

3.3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น

เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุมนุม)

3.4 เวลาเรียน โรงเรียนเมืองเลยกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 มีเวลาเรียนปีละ 1,000 ชั่วโมง ช่วงชั้นที่ 3 มีเวลาเรียนปีละ 1,200 ชั่วโมง

ดังรายละเอียดตามโครงสร้างต่อไปนี้