การวัดและประเมินผลการเรียน

ระเบียบโรงเรียนบ้านนาโคก

ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน  พ.ศ. 2558

    

     เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนบ้านนาโคกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2546  และให้บุคลากรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติร่วมกันทั้งในและนอกสถานศึกษา  ซึ่งได้วางระเบียบไว้ดังนี้

     ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนบ้านนาโคก ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2549”

     ข้อ  2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

     ข้อ  3.  บรรดาระเบียบอื่นๆ  ใด  ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว  ในระเบียบซึ่งขัดแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด1   หลักการในการวัดประเมินผลการเรียน

     ข้อ  6.  ให้โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผลตัดสินและอนุมัติผลการเรียนทุกช่วงชั้นโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียน

     ข้อ  7.  ให้มีการประเมินผลการเรียนในระดับชั้นเรียน  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและเลื่อนระดับชั้นเรียน

หมวด  2  วิธีการประเมินผลการเรียน

     ให้ครูผู้สอนจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียนโดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ

ทั้ง  4  ด้านดังนี้

                 1. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม

                 2. การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

                 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

                 4. การร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

     ข้อ  8.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม

     8.1 จัดให้มีการประเมินผู้เรียน  ระหว่างภาคเรียน  และประเมินปลายปี

     8.2 การประเมินผลต้องให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง  3  ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย

         และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนที่โรงเรียนกำหนด

     ข้อ 9.  การประเมินผลความสามารถการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน

                 9.1 ให้มีการประเมินผลปลายปีและการประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น

                 9.2 การประเมินผลเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น  ให้จัดทำโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน

     ข้อ 10.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

                 10.1 ให้มีการประเมินผลปลายปีและการประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น

                 10.2 การประเมินผลเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น  ให้จัดทำโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน

     ข้อ 11.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                 11.1  ให้มีการประเมินผลปลายปีและการประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น

                 11.2  การประเมินผลเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้นให้จัดทำโดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน

                 11.3  การประเมินให้ดำเนินการตามจุดประสงค์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และเข้าร่วมกิจกรรม

                        พัฒนาผู้เรียน  มาพิจารณาประกอบการตัดสิน

 

หมวด  3  การตัดสิน

     ข้อ  12.  การตัดสินการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม

                 12.1 รายปี  กำหนดเป็นผลการเรียน  8  ระดับ  ตามสาระการเรียนรู้ดังนี้

คะแนน      80 - 100            ระดับ     4          ดีเยี่ยม

               75 - 79              ระดับ     3.5        ดีมาก

               70 - 74              ระดับ     3          ดี

               65 - 69              ระดับ     2.5        ค่อนข้างดี

               60 - 64              ระดับ     2          น่าพอใจ

               55 - 59              ระดับ     1.5        พอใช้

               50 - 54              ระดับ     1          ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ

0         - 49                 ระดับ   0        ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                 12.2 การตัดสินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น  ให้นำผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

                        ทั้ง 8 กลุ่มตลอดช่วงชั้น และได้รับผลการตัดสินผลการเรียนให้ผ่านทุกรายวิชาถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

     ข้อ  13.  การตัดสินผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

                 13.1 การตัดสินการประเมิน  ให้ตัดสินเป็นรายปีและรายช่วงชั้นเป็นระดับ  “ผ่าน”  และ  “ไม่ผ่าน”

                 13.2  การตัดสินให้พิจารณาจากผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นปีสุดท้าย

     ข้อ  14.  การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

                 14.1 การตัดสินผลการประเมินให้ตัดสินเป็นรายปีและช่วงชั้นให้พิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน

                        เป็น  4  กลุ่มดังนี้

ดีเยี่ยม                               มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ดี                                     มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นต่ำ         มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถานศึกษากำหนด

ควรปรับปรุง                        มีพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                 14.2 การตัดสินให้พิจารณาจากผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นปีสุดท้าย

     ข้อ  15.  การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                 15.1 การตัดสินผลการประเมิน  ให้ตัดสินเป็นรายปีและรายช่วงชั้น  เป็นระดับ “ผ่าน” และ“ไม่ผ่าน”

                 15.2  การตัดสินให้พิจารณาจากผลการประเมินการผ่านช่วงชั้นปีสุดท้าย

     ข้อ  16.  การตัดสินการผ่านช่วงชั้น  การตัดสินการผ่านช่วงชั้นให้พิจารณาตามเกณฑ์  ดังนี้

                 16.1 การผ่านช่วงชั้นที่  1  ,  2  และ  3  (ภาคบังคับ)

                 16.2  ได้รับการตัดสินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่ม  ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

                 16.3  ผ่านการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์

                 16.4  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์

                 16.5  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์

หมวด  4  บทเฉพาะกาล

     ข้อ  17.  การตัดสินและอนุมัติผลการผ่านช่วงชั้น

การพิจารณาการตัดสินการผ่านช่วงชั้นหากพบข้อบกพร่องของผู้เรียนใดให้นายทะเบียนแจ้งให้ครูผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่องจนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการผ่านช่วงชั้นจนครบสมบูรณ์  จึงเสนอชื่อให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการเรียน