"โรงเรียนบ้านนาโคก ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562"

Post date: Aug 24, 2020 3:57:39 AM

"โรงเรียนบ้านนาโคก ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562" ...เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนคุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพผู้เรียน คุณภาพสถานศึกษา..และได้สร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่จะมาช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา..