สัปดาห์แรกของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

Post date: Jan 22, 2021 2:21:6 AM

วันที่ 13 มกราคม 2563

สัปดาห์แรกของการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ขอบคุณคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน รร.บ้านนาโคกที่เอาใจใส่-สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในช่วงโรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษนี้ รูปภาพเพิ่มเติม