นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

Post date: Jul 16, 2020 8:50:55 AM

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคก ขอขอบคุณ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางมยุรี ปลั่งกลาง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายนราพงศ์ อาษารินทร์ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

***ข้อมูลเพิ่มเติม