โรงเรียนบ้านนาโคกเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

Post date: Sep 01, 2020 7:16:34 AM

28 ส.ค.63 โรงเรียนบ้านนาโคกเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติอย่างหนาแน่น พร้อมทั้งได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 3 คณะ จาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 2, สพป.ขอนแก่น เขต 5 และ สพป.สกลนคร เขต 1 ...ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน/ภาคีเครือข่ายและกัลยาณมิตรทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม