โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

Post date: Sep 24, 2020 1:21:57 AM

วันที่ 21-23 กันยายน 2563

"การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน" ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัตินาคนิวิฐ (เจ้าคณะตำบลนาอ้อ เขต ๒) พระอธิการธรรมวิโรจน์ สุริโย (เจ้าอาวาสวัดศรีทัศน์) เป็นวิทยากรสงฆ์ โดยมีนายประจวบ ศิลธรรม นายก อบต.ศรีสองรัก เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

"อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน"

คุณธรรมคืองานที่สรรค์สร้าง

เป็นแบบอย่างการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ปูแนวทางนำวิถี "บวร" มา

ไตรสิกขามาใช้ชีวิตจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม 1 | 2