ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร รร.บ้านหินลับศิลามงคล และ รร.บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์

Post date: Mar 01, 2021 2:41:5 AM

23 ก.พ.64 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร รร.บ้านหินลับศิลามงคล และ รร.บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานของ รร.บ้านนาโคก

รูปภาพเพิ่มเติม