ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Post date: Jul 02, 2020 6:43:12 AM

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รร.บ้านนาโคก เพื่อติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 ตัวแทนจาก ศึกษาธิการจังหวัดเลย สพป.ลย.1 รพ.ค่ายศรีสองรัก รพ.สต.นาอ้อ และ กศน.จ.เลย ร่วมต้อนรับ ติดตามและให้ขวัญกำลังใจ..ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม