กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Post date: Jan 08, 2020 4:40:5 PM

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและส่งเสริมสมรรถภาพที่มีอย่างหลากหลาย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน ดังคำขวัญนายกรัฐมนตรีที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี..