กิจกรรมวันลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

Post date: Nov 09, 2020 1:35:15 AM

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดการเรียนการสอนชดเชย และจัดกิจกรรมวันลอยกระทง "สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" #วันหยุดแต่เราไม่หยุดสอน #ลูกนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข #ขอบคุณผู้ปกครองที่เอาใจใส่บุตรหลานนะคะ