E-service

สพป.ลย.๑ #23 ครั้ง

สลิปเงินเดือน #87 ครั้ง

สลิปเงินบำนาญ #55 ครั้ง

หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย #29 ครั้ง

แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน #62 ครั้ง

พิมพ์ ก.พ.7 #31 ครั้ง

พิมพ์ ปพ. #17 ครั้ง

รายงานงบประมาณ #22 ครั้ง

ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี #16 ครั้ง

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ #22 ครั้ง

สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ #19 ครั้ง