2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ : มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน (รายบุคคลรายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระ)

และคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา (โครงการ/ กิจกรรม)

ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระ

จำนวนนักเรียน 2.2564.pdf
รายชื่อจำนวนนักเรียน 2564.pdf

บันทึกการติดตามตรวจสอบ