2.1 การประเมินคุณภาพภายในมีการประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน