1.8.2นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไป ใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง