1.6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แผนการประเมินคุณภาพ