1.5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา

อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง