1.3.3 นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน

ร่องรอยการเข้าถึงการใช้ข้อมูล