1.3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

ระบบ/ รูปแบบการบริหารงาน