1.2.7กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ