1.2.4 กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา