1.2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

เอกสารหลักฐานการ SWOT หรือเทคนิคอื่น ๆ