1.1.4 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้