1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้

หนังสือเชิญประชุม

สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง