การประกันคุณภาพการศึกษา


โรงเรียนบ้านนาโคก

341 หมู่ 2 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100

เบอร์ติดต่อ  0 4207 1068 E-meil nakhok.loei.go.th

เว็บไซต์ http://nakhok.loei.go.th