ผู้อำนวยการรับรางวัล 3 รางวัล

Post date: Oct 05, 2020 1:29:0 AM

รับรางวัลอันทรงคุณค่าและภาคภูมิใจ 3 รางวัล...1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของโรงเรียน ITA Online 2020 (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ AA /// 2) รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดีเยี่ยม /// 3) รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติม