O 6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

  3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

  4. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

  5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติม

  6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  7. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2546 (ออกตาม มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

  9. กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 เป็นต้น

  10. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา