o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565.pdf