O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565.pdf
ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก จ้างเหมาโดยไม่ผ่.pdf