O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ว1-2564 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นประเภทวิชาการ

ว6-2563 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว7-2564 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว8-2556 มาตรฐานตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว9-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ว10-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว11-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว12-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ว16-2557 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

20-2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ว21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

ว22-2560 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ว24-2559 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

ว26-2560 การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว27-2555 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว29-2560 การโอน ย้าย ข้าราชการอื่นและท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

ว30-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย โอน มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)