o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564.pdf