1.8.1ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐ มีผลงานรายบุคคล ดังนี้

๑. แฟ้มสะสมผลงานครูที่เป็นปัจจุบัน

๒. Id Plan

๓. SAR ครูรายบุคคล