1.1.3 กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้