คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงาน ราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด 

Comments