การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องมีการประเมิน ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Comments