Q&A

Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Comments