รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส จะต้อง มีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส 

Comments