แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อม รายละเอียด 

Comments