รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 

Comments