แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด 

Comments