มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าทที่ี่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

Comments