มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 

Comments